RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

R2, Mýtna – Lovinobaňa - činnosť koordinátora bezpečnosti“

 

 

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pri realizácii stavby "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce) 

 

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: Združenie Metrostav a.s.,  HOCHTIEF SK s.r.o. , HOCHTIEF CZ a. s. 
Investičné náklady stavby: 127 705 627,71 € bez DPH
Začiatok výstavby: 08/2019 

Ukončenie výstavby: trvá, predpokl.ukončenie výstavby 08/2021

 

Popis prác: 

Úsek rýchlostnej cesty R2 sa nachádza v okrese Lučenec a prechádza katastrálnymi územiami obcí Mýtna, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany a Tomášovce. Rýchlostná cesta R2 začína v dočasnom prepojení R2 s cestou I/16 v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtna. Medzi obcami Mýtna a Divín sa v trase R2 nachádza mimoúrovňová križovatka Mýtna (km 10,500), Koniec úseku je situovaný v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce v km 21,760. Celková dĺžka úseku je 13,5 km, je budovaná v kategórii R24,5/100. V úseku  bude 11 mostných objektov, 6 protihlukových stien a 8 zárubných či oporných múrov. Najdlhší most 213-00 má dĺžku 554,16 m a prechádza ponad cestu a železničnú trať vo výške 15,3 m. Je navrhnutý ako 13-pólový, dvojtrámový s obojstrannými konzolami z predpätého betónu. Druhý veľký bude aj ďalší most 219-00 nad železničnou traťou a Krivánskym potokom s dĺžkou 566,04 m a výškou 19,65 m. Most je navrhnutý ako 10-pólový komorový a bude tvorený technológiou pevnej skruže.