RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Stavebný dozor - Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň, Tešedíkovo

Realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie v rámci projektu Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň, Tešedíkovo.

Objednávateľ: Obec Tešedíkovo
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Projektant: STAVSPOL PROJEKT s.r.o., Štúrova 34, 927 00 Šaľa
Investičné náklady stavby: 844 000,- € bez DPH
Začiatok výstavby: 1.3.2013
Ukončenie výstavby: 9.1.2015, kolaudácia 05/2015

Popis prác

Realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie v rámci projektu "Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň, Tešedíkovo" v rozsahu: SO 010 - Objekt správy, SO 020 - Kontajnerový prístrešok, SO 030 - Kompostáreň, SO 040 - Premostenie Kráľovského kanála, SO 050 - Spevnené plochy a komunikácie, SO 060 - Vodovodná prípojka, SO 061 - Areálový rozvod vody, studňa SO 062 - Prekládka závlahového potrubia, SO 070 - Areálová splašková kanalizácia, ČOV a akumulačná nádrž, SO 080 - Areálová dažďová kanalizácia a ORL, SO 090 - Prípojka elektrickej energie, SO 110 - Areálové vonkajšie osvetlenie, SO 120 - Terénne úpravy a zeleň. SO 130 - Oplotenie. SO 140 - Areálové rozvody. NN PS 01 - Transformačná stanica. SO 010 - Objekt správy, jednopodlažný, nepodpivničený objekt v členení na technicko-hospodársku časť, hygienické zázemie a administratívu. SO 050 - Spevnené plochy a komunikácie, súčasťou stavebného objektu je vnútroareálová účelová komunikácia a napojovacia komunikácia, parkovisko o výmere cca 50 m2 s povrchom z betónovej zámkovej dlažby. SO 061 - Areálový rozvod vody a studňa, prívod pitnej vody z vodomernej šachty do objektu SO 010 - objekt správy, SO 070 - Areálová splašková kanalizácia, ČOV a akumulačná nádrž s objemom 3 m3, splaškové vody budú do čistiarne odpadových vôd (ČOV) odvádzané kanalizačnou prípojkou DN 150. Malá ČOV pozostáva z valcového reaktora z plastu vrátane krytu, elektrického rozvádzača a dúchadlom. SO 080 - Areálová dažďová kanalizácia a ORL, dažďová kanalizácia je určená na odvod dažďových vôd zo strechy objektu, z vnútroareálovej komunikácie, spevnených plôch a parkovísk do vsakovacích systémov. SO 010 - Areálové vonkajšie osvetlenie, rozvod VO, 9 stožiarov s výložníkmi a osvetľovacími telesami. SO 120 - Terénne úpravy a zeleň, projekt rieši zahumusovanie a zatrávnenie nezastaných a nespevnených plôch stavby cca 810 m2, likvidácia náletovej zelene. SO 130 - Oplotenie, pozostáva z troch typov oplotení, typ A - pletivové oplotenie - medzi oceľové pozinkované a poplastované stĺpiky budú vkladané panely z drôteného pletiva z obdobne upraveného materiálu, výška plotu 2,05 m, dĺžka cca 165,5 m, typ B - bariérové prefabrikované oplotenie - prefabrikované železobetónové stĺpy profilu H a panely rozmerov 2375 x 60 x 500 mm, výška 2,0 m, dĺžka cca 147,5 m, typ C - bariérový plot z betónových štiepaných tvárnic, výška 2,19m dĺžka cca 17,8 m vrátane posuvnej vstupnej brány. SO 140 - Areálové rozvody NN typu AYKY a CYKY, pre napojenie rozvádzačov RH1 v objekte SO 030 kompostáreň, RMS1 v objekte SO 020 kontajnerový prístrešok, RM1 pre napojenie ovládacích skríň OS pre vstupnú rampu, posuvnú bránu a mostovú váhu. Rozvádzač RH2 v objekte SO 010 objekt správy, z neho rozvádzač RM2 pre napojenie ovládacích skríň pre systém ČOV a pre studňu. PS 01 - Transformačná stanica, betónová bloková polozapustená stanica 160 kVA, 22/0,40 kV. Súčasťou je vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií zariadení jednotlivo aj ako celku nevyhnutných k uvedeniu stavby do prevádzky a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, spracovania geodetického zameraniam skutkového vyhotovenia stavby.