RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok

Rekonštrukcie miestnych komunikácii, verejného osvetlenia, hygienického zariadenia, a výstavby chodníkov.

Objednávateľ: Mesto Kežmarok
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Investičné náklady stavby: 1 297 715,- € bez DPH
Začiatok výstavby: 20.3.2013
Ukončenie výstavby: 30.7.2014

Popis prác:

Stavebné dielo pozostáva z 13 stavebných objektov, celé dielo bolo rozdelené do 5 celkov:

  1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií - SO 01 (02,02.1)– Dr. Alexandra - riešená v pôvodnom trasovaní komunikácie, so šírkovým usporiadaním - teleso cesty 6,5m, s obojstranným parkovacím pruhom. Kamenná dlažba - mačacie hlavy - andenzitové rozmeru 120/120/120mm - bezbariérový prístup. Vytvorenie dažďovej kanalizácie a tým odľahčenie jestvujúcej splaškovej -ul. Dr. Alexandra.
  2. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov - SO 02 (01,02,03,04,05) - rozoberateľná konštrukcia chodníkov, dlažba, bezbariérové vstupy – Hradné námestie, ul. Dr. Alexandra, chodník k Barbakánu – novostavba, ul. Garbiarska – rekonštrukcia i novostavba;
  3. Úprava verejných priestranstiev a prvkov drobnej architektúry-SO 03 (02,03,04) - založenie parkových trávnikov ukladaním trávnikových drnov, výsadba stromov, osadenie lavičiek a odpadkových košov;
  4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia - SO 04 (01,02) - osadenie 36 nových stĺpov a svietidiel na Hradnom námestí a na ul. Dr. Alexandra;
  5. Rekonštrukcia verejných hygienických zariadení - SO 06 - prestrešenie objektu, vytvorenie pódia pre verejné vystúpenia, ktoré bude riešené oceľovou oblúkovou konštrukciou, kotvenou do betónových pätiek.