RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE – cesta II/541

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE – cesta II/541

 

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 65/A, 825 18 Bratislava
Investičné náklady stavby:  189 681,47 €
Začiatok výstavby:  21.7.2022
Ukončenie výstavby: 25.11.2022
 
 
 
 

Popis prác:

Oprava mosta s cieľom zabezpečiť stabilitu nosnej konštrukcie a zvýšenie jej únosnosti, nakoľko sa jedná o klenbovú nosnú konštrukciu murovanú z pieskovcových kvádrov, škárovanú maltou. Rozsah rekonštrukčných prác - vybúranie pôvodných rímsových častí mosta a spevnenie päty klenby v mostnom otvore, bola vykonaná plošná injektáž kamenného muriva, prinášajúca zlepšenie statickej únosnosti klenby a účinnejšiu hydroizoláciu.