RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Čerpacia stanica LNG Trnava

 

Čerpacia stanica LNG Trnava

 

 

Objednávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zhotoviteľ: CS, s r.o.  Strojárenská 5487 , 917 02 Trnava 
Investičné náklady stavby: 468 798,80 € bez DPH
Začiatok výstavby: 25.5.2022
Ukončenie výstavby: 

 

Popis prác

Cieľom projektu je zhotovenie prvej čerpacej stanice LNG v lokalite mesta Trnava, v ktorej budú inštalované Technologické zariadenia.

Stavebné objekty: SO 01.1 Stavebné úpravy - SO 01.2 Prístrešok výdajných stojanov - SO 01.3 Oplotenie - SO 03.1 Areálová dažďová kanalizácia - SO 03.2 Odlučovač ORL - SO 03.3 Vsakovacia šachta - SO 06.1 Areálové osvetlenie - SO 08 Cesty a spevnené plochy - SO 08.2 Cesty a spevnené plochy - SO 08.3 Dopravné značenie SO 06.2 Bleskozvod a uzemnenie a Prevádzkové súbory PS 01 Strojno-technologické zariadenia - dodávka a montáž technologických častí stanice LNG zabezpečuje spol. Bonett Gas Systems, s.r.o, PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 03 Komunikačné a IT zariadenia, riadiaci systém, PS 05 Kamerový systém.