RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Čerpacia stanica LNG Brodské

Čerpacia stanica LNG Brodské

 

Objednávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zhotoviteľ: BENSTAV s.r.o., Kozičova 3, 841 010 Bratislava 
Investičné náklady stavby: 476 360 € bez DPH
Začiatok výstavby: 2.11.2022
Ukončenie výstavby: 12.6.2023 (PP)

 

Popis prác

Cieľom projektu je zhotovenie prvej čerpacej stanice LNG v lokalite odpočívadla D2 Brodské, v ktorej budú inštalované Technologické zariadenia.

Stavebné objekty: SO 01 Stavebné úpravy, SO 02 Prístrešok výdajných stojanov, SO 03 Oplotenie, SO04 Komunikiácie a spevnené poclhy, SO 05 Areálová dažďová kanalizácia, SO 06 Vonkajšie osvetlenie, SO 08, Kamerový systém, SO 09 Sadovnícke úpravy, ale aj PS 01 Strojnotechnologicé zariadenia,  PS 02 Bleskozvod a uzemnenie, PS 03 Komunikačné a IT zariadenia, riadiaci systén.