RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

O firme

Kto sme a čo je predmetom našej činnosti ?

Spoločnosť RESTADO s.r.o. bola založená v roku 2007 ako obchodná spoločnosť poskytujúca inžinierske a konzultačné služby na stavbách a služby v oblasti verejného obstarávania, predovšetkým avšak nie výhradne, v sektore stavebníctva a súvisiacich odvetviach.

Inžinierska činnosť spočívajúca v poskytovaní činnosti stavebného dozoru na stavbách je podstatnou zložkou v pôsobnosti celej spoločnosti.

Stavebný dozor v tomto kontexte predstavuje vysokokvalifikovaného odborníka v príslušnej oblasti, vykonávajúceho manažment projektu v rozmedzí svojej odbornosti, vrátane riadenia projektu v zmysle platnej zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, STN, EN STN a súvisiacej príslušnej legislatívy. Jeho činnosťou je adminstrácia zmluvy, monitoring prác, kontrola kvality a dodržiavanie harmonogramu prác, potvrdzovanie súpisov vykonaných prác zhotoviteľovi, ktoré slúžia ako podklad k vystaveniu faktúry za vykonané stavebné práce.

Naša spoločnosť zabezpečuje stavby veľkého rozsahu, spravidla financované z prostriedkov EÚ, prostredníctvom kolektívu odborníkov rôznych profesií a tak zabezpečujeme manažment celej stavby, tzv. projektový manažment v mene investora-objednávateľa. Máme skúsenosti s riadením stavieb v zmysle zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, Zmluvných podmienok pre technologické zariadenia a projektovanie – realizáciu – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom (FIDIC - Žltá kniha“), Zmluvných podmienok na výstavbu na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC - Červená kniha, ako aj podľa Koncesnej zmluvy.

Oblasť verejného obstarávania je zabezpečená odborne spôsobilými osobami vo verejnom obstarávaní. Zahŕňa poskytovanie služieb pri príprave ponúk záujemcov a uchádzačov v procese verejného súťaženia o verejne obstarávané zákazky, ale rovnako aj zabezpečenie jednotlivých úkonov pri realizácii procesu verejného obstarávania v mene verejného obstarávateľa a obstarávateľa.