RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie časti rýchlostnej cesty R2, ktorá v predmetnom úseku bude plniť aj funkciu cestné ho obchvatu mesta Bánovce nad Bebravou.

Činnosť stavebného dozoru pre projekt „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
Investičné náklady stavby: 88 181 209,82 € bez DPH
Začiatok výstavby: 15.1.2014
Ukončenie výstavby: 2.3.2020 (Záverečná faktúra)

 

Popis prác:

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie časti rýchlostnej cesty R2, ktorá v predmetnom úseku bude plniť aj funkciu cestného obchvatu mesta Bánovce nad Bebravou. Dĺžka úseku: 10,764 88 km (9,56 km). V úseku km 1,200 1,700 (po začiatok mosta 22-00) je zrealizovaný plný profil rýchlostnej cesty kategória R24,5/120. V úseku od km 1,700 po koniec úseku (km 10,764 88) je zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty. Projekt pozostáva z 100 stavebných objektov Súčasťou stavby je 13 mostov, z ktorých jeden z najdlhších je SO 202-00 Most na R2 nad preložkou cesty I/50 a železničnou traťou v km 1,754 s celkovou dĺžkou 164,105 m. Most predstavuje novostavbu a je riešený ako kolmý most. Tvorí ho spojitá 4-poľová spriahnutá konštrukcia. V priečnom reze tvorí most 8 prefabrikovaných nosníkov s výškou 2,00 m so spriahajúcou doskou s hrúbkou min. 0,200 m.´Spodnú stavbu tvoria krajné opory a 3 vnútorné podpery. Opory tvoria úložné prahy s rovnobežnými zavesenými krídlami. Podpery sú tvorené dvojicou driekov na samostatných základoch.´Most je založený na veľkopriemerových pilótach s priemerom 0,90 m. Pilóty sú v celej dĺžke budované pod ochranou oceľovej výpažnice. Nosná konštrukcia mosta je na spodnej stavbe uložená na hrncových ložiskách. Ďalej boli vybudované 2 protihlukové steny, množstvo preložiek ciest I. až III. triedy a inžinierskych sietí.

Pôsobnosť spoločnosti v projekte:

Spoločnosť RESTADO s.r.o. vykonáva činnosti stavebného dozoru pre združenie dodávateľov ARCADIS CZ a.s. a Terraprojekt, a.s., násl. SG Geotechnika a.s., Organizačná zložka Slovensko 

v zložení:

Zmluva o dielo sa riadi zmluvnými podmienkami FIDIC „Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie – realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom („Žltá kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov FIDIC, slovenský preklad, SACE 2008.