RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja

Výkon stavebného dozoru „Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja

 

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o
Investičné náklady stavby:  2 089 537,71 € bez DPH
Začiatok výstavby:  15.7.2022
Ukončenie výstavby: 11.7.2023 (PP)
 
Modernizácia cesty II/513 rieši zlepšenie parametrov existujúcej cesty
zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenia a vybudovania bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry. Bolo to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom, na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou a doplnením cestných zvodidiel, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým termoplastovým vodorovným značením. 
Stavba sa skladá z troch samostatných častí:

SO 01 Cesta II/513 Nitra - Alekšince - hranice kraja
SO 02 Chodníky pre peších
SO 03 Autobusový záliv
 
Modernizácia cesty II/513 začína v km 17,132 a končí v km 30,232. Celková dĺžka úseku 12,9787 km.