RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice – Demandice

Výkon stavebného dozoru „Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice – Demandice"

 

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: VIAKORP s.r.o
Investičné náklady stavby:  3 220 223,19 € 
Začiatok výstavby:  7.11.2022
Ukončenie výstavby: 
 
 
 

Popis prác: 

 
Úsek časti 1 (Levice – Demandice) sa nachádza v intraviláne obce Levice v km 9,848. Koniec úseku je v intraviláne obce Demandice v km 27,669, v napojení cesty II/564 na I/75. Dĺžka úseku časti 1 je 17,821 km. 

Modernizácia cesty II/564 rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenia a vybudovania bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom, na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou a doplnením cestných zvodidiel, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým termoplastovým vodorovným značením.