RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť stavebného dozoru pre projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov

Stavba predstavuje modernizáciu technickej infraštruktúry na predmetnom úseku vrátane rekonštrukcie zastávok a železničných staníc v dĺžke približne 12 km.

Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)“

 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
Zhotoviteľ: Združenie pod BREZINOU vedúci člen združenia: TSS GRADE, a.s.
Investičné náklady stavby:  244 969 911,33 EUR (bez DPH)
Začiatok výstavby: 26.8.2013
Ukončenie výstavby: 23.4.2016, stavba ukončená preberacím protokolom 02/2018

 

Popis prác

Projekt modernizácie železničnej trate v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá je súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, ktorý nadväzuje na predchádzajúce úseky Bratislava Rača – Trnava a Trnava – Nové Mesto nad Váhom. Stavba predstavuje modernizáciu technickej infraštruktúry na predmetnom úseku vrátane rekonštrukcie zastávok a železničných staníc v dĺžke približne 12 km s cieľom skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov v zmysle medzinárodných dohôd.
Projekt pozostáva zo 4 ucelených častí stavby:

UČS 29 - žst. Zlatovce,
UČS 30 - traťový úsek Zlatovce - Trenčín,
UČS 31 - žst. Trenčín,
UČS 32 - traťový úsek Trenčín – Trenčianska Teplá.

Stavba je líniovou stavou a má charakter modernizácie dopravnej cesty. Časť stavby prechádza cez vodný zdroj Trenčín - Sihoť. Kapacitné údaje: rozchod koľaje 1 435 mm, celková dĺžka modernizovaného úseku trate vrátane zastávok, výhybne a železničných staníc po modernizácii 11,952 km, traťová rýchlosť v traťových úsekoch a hlavných staničných koľajach do 160 km/h pre vlaky s konvenčnými vozňami a pre jednotky s výkyvnými skriňami do 200 km/h. Celkové množstvá zemných prác - výkop 816 092 m3, uloženie sypanín nesúdržných a súdržných 649 755 m3, úprava pláne so zhutnením 186 253 m2, odstránenie 3 619 m2 krovín a 738 ks stromov, rozprestretie ornice na rovine a na svahu 40 071 m2, odstránenie ornice 35 522 m3, sanácia železničného spodku 32 700 m, odvodnenie železničného zvršku a spodku priekopy z betónových priekopových prefabrikátov 1 426 m, výhybky pomerové: S 49 18 ks UIC 60 30 ks, železničný zvršok UIC60 s pružným upevnením koľaje celk. dĺžky koľ. polí 26 563 m, zvršok UIC60 užitý 1 432 m, montáž koľajových polí S 49 s pružným upevnením koľaje celk. dĺžka koľajových polí 4 705 m práce s koľajovým lôžkom: koľajové lôžko so zhutnením a kameniva hrubého drveného 97 619 m3, odstránenie koľaj. lôžka po rozobratí koľaje, alebo výhybiek 66 370 m3, prečistenie koľajového lôžka na recyklačnej základni 40 051 m3, elektrická trakcia striedavá sústava 25 kV AC 37,920 km rekonštrukcie osvetlenia v žel. staniciach a žel. zastávkach: žst. Zlatovce: OSŽ 20P 10 ks JŽ 14 24 ks žst Trenčín: OSŽ 20 P 12 ks JŽ14 8 ks Zastávka Opatová - sadové stožiare 24 ks, traťové zabezpečovacie zariadenie: -3.kategórie podľa TNŽ 34 2630 typ elektronické obojsmerné automatické hradlo 1 ks staničné zabezpečovacie zariadenie:-3.kategórie podľa TNŽ 34 2620, typ elektronické stavadlo, 2 ks počet zabezpečených výhybkových jednotiek, 41 ks počet elektricky ohrievaných výhybiek, 39 ks pokládka káblov optorúrky HDPE 28 558 m, optický kábel DOK 16 130 m 6 kV kábel 0 m traťový kábel TK 6 845 m preložky inžinierskych sieti, elektrické vedenie NN (SSE+ŽSR) 1 258 m preložky VN (SE) 2 149 m oznamovacie vedenia DOK (ST) 14 360 m DK (ST) 6 002 m MK (ST) 6 117 m DK (ŽSR) 12 294 m MK (ŽSR) 5 960 m RK (ŽSR) 2 515 m, mostné stavby: 8 nových železničných mostov, 3 nové cestné mosty, 2 rekonštrukcie jestvujúcich železničných mostov, 2 železničné mosty zrušené,  1 železničný podchod zrušený, 9 podchodov pre cestujúcich, verejné, batožinové,  9 priepustov, 7 mostných nosných konštrukcií, 11 558 m3 mostné podpery 11 244 m3 nové a upravené pozemné komunikácie: betón asfaltový 66 097 m2 osadenie cestných panelov 1 024 m2 zámková dlažba 11 503 m2 protihlukové steny: plnostenné 20 841 m2 presklené 5 682 m2, výstavba nástupíšť: výška hrany nástupišťa 550 mm nad TK, vzdialenosť od osi koľaje 1 725 mm nové jednostranných okrajové 3 x 250 + 163 m nové ostrovné obojstranné 2 x 400 m nové jednostranné 1 x 250 m pozemné objekty budovy: obostavaný priestor v adaptovaných budovách 624 m3 zastavaná plocha u adaptovaných budov 223 m2 obostavaný priestor v novostavbách 534 m3 zastavaná plocha v novostavbách 159 m2, búracie práce celkom: 19 708 m3

Pôsobnosť spoločnosti v projekte:

Spoločnosť RESTADO s.r.o. vykonávala činnosti stavebného dozoru na predmetnej stavbe v oblasti: