RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Dobšiná – kanalizácia a ČOV

Účelom a cieľom stavby je vykonávať činnosť stavebného dozoru pri výstavbe kanalizačnej siete mesta Dobšiná v celkovej dĺžke 8996 m

Objednávateľ: Mesto Dobšiná
Zhotoviteľ: Združenie Dobšiná T-H-V-P-E, pod vedením vedúceho združenia TuCon, a.s.
Projektant a autorský dozor: Environline, s.r.o. Košice.
Investičné náklady stavby: 8 999 026,42 € bez DPH
Začiatok výstavby: 18.12.2014
Ukončenie výstavby: 15.12.2015

 

Popis prác

Účelom a cieľom stavby je vykonávať činnosť stavebného dozoru pri výstavbe kanalizačnej siete mesta Dobšiná v celkovej dĺžke 8 996 m, ktorá pozostáva zo stôk a zberača a ČOV s kapacitou 5 646 EO. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 Objekty v areáli ČOV, SO 02 Odtok z ČOV a výustný objekt SO 03, Elektrická prípojka k ČOV SO 04, Prístupová komunikácia k ČOV a spevnené plochy SO 05, Stoková sieť SO 06, Kanalizačné prípojky SO 07, Demontáž jestvujúcej VN prípojky v dĺžke 160 m vyvolaná investícia. Okrem stavebných objektov boli realizované aj prevádzkové súbory PS-01 Technologické zariadenie ČOV Dobšiná a Elektrotechnické zariadenie ČOV.

Pôsobnosť spoločnosti v projekte: Spoločnosť RESTADO s.r.o. vykonávala stavebno-technický dozor v zložení: