RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Stavba Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš bola zameraná na dobudovanie a zmodernizovanie ČOV.

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: ZIPP Bratislava, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Investičné náklady stavby: 19 489 956,8200 EUR € bez DPH
Začiatok výstavby: 1.10.2010
Ukončenie výstavby: 31.12.2012, skúšobná prevádzka 1 rok, stavba v prevádzke od 1/2014

Popis prác

Stavba Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš bola zameraná na dobudovanie a zmodernizovanie ČOV. Zahŕňala demolačné práce starých objektov, výstavbu nových stavebných objektov, rekonštrukciu existujúcich objektov, výmenu a inštaláciu technologických zariadení a ostatného vybavenia v rámci intenzifikácie čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV") Liptovský Mikuláš pre 126 400 EO.
Hlavný dodávateľ: Dopravoprojekt, a.s.

Pôsobnosť spoločnosti v projekte: Spoločnosť RESTADO s.r.o. vykonávala činnosti „Stavebného dozoru č.1“, odborníka - stavebný dozor pre ČOV