RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Cieľom stavby bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie mesta Štúrovo v dĺžke 3189 m a v obci Nána v dĺžke 5320 m a ČOV v Štúrove s kapacitou 31 700 EO.

Objednávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Investičné náklady stavby: 19 979 964,32 €
Začiatok výstavby: 15.5.2011
Ukončenie výstavby: 15.12.2014
 

Popis prác

Účelom a cieľom stavby bolo odkanalizovanie mesta Štúrovo a obce Nána s vybudovaním splaškovej kanalizácie v tých častiach mesta, kde kanalizácia chýbala, resp. v celej obci Nána a s vybudovaním ČOV Štúrovo. V rámci projektu sa vybudovala splašková stoková sieť v meste Štúrovo o celkovej dĺžke 3 189 m (z toho 1 860,5 m gravitačná, 1 328,5 m výtlaky), 33 ks kanalizačných prípojok a 2 ks CS, v obci Nána kanalizácia v celkovej dĺžke 5 320 m (z toho 3 429 m gravitačná, 1 891 m výtlaky) 206 ks kanalizačných prípojok a 3 ks CS a vybudovala sa nová ČOV v Štúrove s kapacitou pre 31 700 EO. RN ČOV 14 128 340,02 € bez DPH.

Pôsobnosť spoločnosti v projekte:

Spoločnosť RESTADO s.r.o. vykonávala stavebno-technický dozor v zložení: